Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 trang 70 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 70 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( tiếp theo ).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 70 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy so sánh hai sơ đồ ở hình 24.5 và cho biết:

Trong 2 trường hợp (hình 24.5a,b) trừng hợp nào minh họa sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 70 SGK Sinh học lớp 9:

– Trường hợp (a) do rối loạn nguyên phân.

– Trường hợp (b) do rối loạn giảm phân.

(BAIVIET.COM)