Trả lời câu hỏi 2 Bài 20 trang 66 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 66 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 20 Trang 66 SGK Sinh học lớp 6:

So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới và trả lời các câu hỏi sau:

– Chúng giống nhau ở những đặc điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào?

– Hãy tìm những đặc điểm khác nhau giữa chúng?

– Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ? Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 20 Trang 66 SGK Sinh học lớp 6:

– Chúng giống nhau là cả hai loại đều chứa lục lạp, đặc điểm này phù hợp với chức năng thu nhận ánh sáng và quang hợp.

– Khác nhau giữa hai loại:

+ Tế bào thịt lá phía trên: tế bào dạng dài, xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp.

+ Tế bà thịt lá phía dưới : tế bào dạng tròn, xếp không sát nhau, chứa ít lục lạp hơn.

– Lớp tế bào thịt lá phía trên có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ. Lớp tế bào thịt lá phía dưới có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí.

BAIVIET.COM