Trả lời câu hỏi 2 Bài 19 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Phong tào cách mạng trong những năm 1930 – 1935.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 19 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 9:

Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 19 Trang 75 SGK Lịch sử lớp 9:

– Khi chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều xã tan rã, các ban chấp hành nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh đạo đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

– Căn cứ vào các ý: Ai là người quản lí công việc ở thôn, xã? Hình thức chính quyền ra sao? Các chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội để khẳng định Xô viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng:,/

+ Về chính trị: chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, thành lập các đoàn thể cách mạng dưới hình thức các nông hội, Công hội, Hội tương tế…

+ Về kinh tế: chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.

+ Về văn hóa, giáo dục: khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền ý thức chính trị cho quần chúng…

(BAIVIET.COM)