Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 trang 55 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 17: Ước chung lớn nhất.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm ƯCLN(8, 9); ƯCLN(8, 12, 15); ƯCLN(24, 16, 8).

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Toán 6 – Tập 1:

Ta có: Ư(8) = {1; 2; 4; 8}

Ư(9) = {1; 3; 9}

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(15) = {1; 3; 5; 15}

Ư(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}

Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}

Suy ra ƯC(8, 9) = 1 ⇒ ƯCLN(8, 9) = 1

ƯC(8, 12, 15) = 1 ⇒ ƯCLN(8, 12, 15) = 1

ƯC( 24, 16, 8) = {1; 2; 4; 8} ⇒ ƯCLN(24, 16, 8) = 8

(BAIVIET.COM)