Trả lời câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết tác dụng của các biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ tổng hợp dịch cây trồng là gì ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 17 Trang 55 SGK Công nghệ lớp 10:

– Cày bừa, tiêu hủy tàn dư cây trồng: Tạo môi trường không thuận lợi, phá hủy tàn dư của nguồn bệnh.

– Tưới tiêu hợp lí, gieo trồng đúng thời vụ: Để cây phát triển tốt để kháng được sâu bệnh.

– Luân canh cây trồng: Thay đổi môi trường sống của sâu bệnh hại.

(BAIVIET.COM)