Trả lời câu hỏi 2 Bài 16 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 16 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 7:

Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để làm gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 16 Trang 78 SGK Lịch sử lớp 7:

– Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền, hạn nô để hạn chế bớt số ruộng của vương hầu, quý tộc Trần; hạn chế và xóa bỏ chế độ sở hữu lớn về ruộng đất, đặc biệt là điền trang của các quý tộc nhà Trần, là những tầng lớp có nhiều ruộng đất và nô tì nhất.

– Chính sách hạn điền, hạn nô đã ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống của tầng lớp nhân dân, xóa bỏ độc quyền quý tộc nhà Trần, nâng cao quyền lực của chính quyền Trung ương.

 BAIVIET.COM