Trả lời câu hỏi 2 Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 13 Trang 108 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 13: Bội và ước của một số nguyên.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 13 Trang 108 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho hai số tự nhiên a, b với b ≠ 0. Khi nào thì ta nói a chia hết cho b (a ⋮ b) ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 13 Trang 108 SGK Toán 6 – Tập 1:

Ta nói a chia hết cho b nếu có số nguyên q sao cho a = b . q

(BAIVIET.COM)