Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 88 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 88 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 88 SGK Toán 6 – Tập 1:

Theo cách trên, hãy tính:

(-5) . 3 = …

2 . (-6) = …

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 88 SGK Toán 6 – Tập 1:

(-5) . 3 = (-5) + (-5) + (-5) = -10 – 5 = -15

2 . (-6) = (-6) + (-6) = -12

(BAIVIET.COM)