Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 35 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 10 Trang 35 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không?

b) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 10 Trang 35 SGK Toán 6 – Tập 1:

a) Số không chia hết cho 4 là 15;

Số chia hết cho 4 là 40;

Và 15 + 40 = 55 không chia hết cho 4.

b) Số không chia hết cho 5 là 26;

Số chia hết cho 5 là 45;

Và 26 + 45 = 71 không chia hết cho 5.

(BAIVIET.COM)