Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 93 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 93 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Nguyên hàm.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 1 Trang 93 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác của các hàm số nêu trong Ví dụ 1.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 1 Trang 93 SGK Toán Giải tích lớp 12:

(x) = x² + 2 do (F(x))’=( x² + 2)’ = 2x + 0 = 2x. Tổng quát F(x) = x² + c với c là số thực.

F(x) = lnx + 100, do (F(x))’ = 1/x , x ∈ (0,+∞). Tổng quát F(x)= lnx + c, x ∈ (0,+∞) và với c là số thực.

(BAIVIET.COM)