Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 48 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 48 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x³ – 4x hay không? Vì sao ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 trang 48 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Giá trị của đa thức x³ – 4x tại x = -2 là: (-2)³ – 4.( – 2) = – 8 + 8 = 0

Giá trị của đa thức x³ – 4x tại x = 0 là: 0³ – 4.0 = 0 – 0 = 0

Giá trị của đa thức x³ – 4x tại x = 2 là: 2³ – 4.2 = 8 – 8 = 0

Vậy x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x³ – 4x

( vì tại các giá trị đó của biến, đa thức có giá trị bằng 0)

(BAIVIET.COM)