Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 32 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 32 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 9 Trang 32 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính:

a) 6² : 4 . 3 + 2 . 5²;

b) 2(5 . 4² – 18).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 9 Trang 32 SGK Toán 6 – Tập 1:

Ta có:

a) 6² : 4 . 3 + 2 . 5² = 36 : 4 . 3 + 2 . 25

= 9 . 3 + 2 . 25

= 27 + 50

= 77

b) 2(5 . 4² – 18) = 2 ( 5 . 16 – 18 )

= 2 ( 80 – 18 )

= 2 . 62

= 124

(BAIVIET.COM)