Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 39 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 39 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 6: Cộng, trừ đa thức.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 39 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Viết hai đa thức rồi tính tổng của chúng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 trang 39 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ta có hai đa thức:

A = 2x² y² – 4x³ + 7xy – 18

B = x³ y + x² y² – 15xy + 1

A + B = (2x² y² – 4x³ + 7xy – 18) + (x³y + x²y² – 15xy + 1)

= 2x² y² – 4x³ + 7xy – 18 + x³y + x²y² – 15xy + 1

= (2x² y² + x²y²) – 4x³ + x³ y + (7xy – 15xy) + ( -18 + 1)

= 3x² y² – 4x³ + x³ y – 8xy – 17

Vậy đa thức 3x² y² – 4x³ + x³ y – 8xy – 17 là tổng của hai đa thức A, B

(BAIVIET.COM)