Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 23 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 23 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 23 SGK Sinh học lớp 7:

Đánh dấu (√) vào ô trống ứng với ý kiến trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

– Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở các đặc điểm nào sau đây:

+ Có chân giả
+ Sống tự do ngoài thiên nhiên
+ Có di chuyển tích cực
+ Có hình thành bào xác

– Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở các đặc điểm nào sau đây:

+ Chỉ ăn hồng cầu
+ Có chân giả dài
+ Có chân giả ngắn
+ Không có hại

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 23 SGK Sinh học lớp 7:

– Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở các đặc điểm:

+ Có chân giả
+ Sống tự do ngoài thiên nhiên
+ Có di chuyển tích cực
+ Có hình thành bào xác

– Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở các đặc điểm:

+ Chỉ ăn hồng cầu
+ Có chân giả dài
+ Có chân giả ngắn
+ Không có hại

BAIVIET.COM