Trả lời câu hỏi 1 Bài 55 trang 179 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 179 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 55: Tiến hóa về sinh sản.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 55 Trang 179 SGK Sinh học lớp 7:

Hãy cho biết, ở động vật không xương sống, những đại diện nào có hình thức sinh sản vô tính bằng cách phân đôi, hoặc mọc chồi.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 55 trang 179 SGK Sinh học lớp 7:

Phân đôi: động vật nguyên sinh: ví dụ như trùng roi, trùng giày,…

– Mọc chồi: ví dụ như thủy tức

(BAIVIET.COM)