Trả lời câu hỏi 1 Bài 55 Trang 176 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 176 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 55: Quản lý doanh nghiệp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 55 Trang 176 SGK Công nghệ lớp 10:

Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 55 Trang 176 SGK Công nghệ lớp 10:

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

  • Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.
  • Gọi vốn của cộng đồng.
  • Chính chủ doanh nghiệp.
  • Huy động đóng góp của các thành viên.
  • Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.
  • Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp.
BAIVIET.COM