Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 50 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 50 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 50 SGK Toán 8 – Tập 2:

Rút gọn các biểu thức:

a) C = |-3x| + 7x – 4 khi x ≤ 0;

b) D = 5 – 4x + |x – 6| khi x < 6.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 50 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) x ≤ 0 nên – 3x ≥ 0 ⇒ |-3x| = -3x

Vậy C = |-3x| + 7x – 4 = -3x + 7x – 4 = 4x – 4

b) x < 6 nên x – 6 < 0 ⇒ |x – 6| = -(x – 6) = 6 – x

Vậy D = 5 – 4x + |x – 6| = 5 – 4x + 6 – x = 11 – 5x

(BAIVIET.COM)