Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 37 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5. Đa thức.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 37 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ví dụ một đa thức : 2x³ + 3y²-7xy Các hạng tử của đa thức đó là : 2x³ ; 3y² ; -7xy

(BAIVIET.COM)