Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Các nước Đông Nam Á.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 9:

Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 22 SGK Lịch sử lớp 9:

– Ngay khi Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy giành độc lập.

– Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, các nước đế quốc trở lại xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống xâm lược, đến giữa những năm 50 , các nước Đông Nam Á lần lượt giành độc lập dân tộc.

– Cũng từ giữa những năm 50, đế quốc Mĩ can thiệp vào khu vực Đông Nam Á và tiến hành xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

– Từ những năm 50, cấc nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ (như Thái Lan, Phi-lip-pin), một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

(BAIVIET.COM)