Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 75 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 75 SGK Toán 6 – Tập 1:

(-4) + (-5) = -9

|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

(BAIVIET.COM)