Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 33 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 33 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4. Đơn thức đồng dạng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 33 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Cho đơn thức 3x²yz.

a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.

b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 trang 33 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Phần biến của đơn thức 3x² yz là x² yz

Nên ta có:

a) Ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho là: 5x² yz; 111x² yz

b) Ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho là : xyz; 3x² y² z; 14x² y² z²

(BAIVIET.COM)