Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 19 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1  Bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Cacbohiđrat và lipit.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 19  SGK Sinh học lớp 10:

Hãy kể tên các loại đường mà em biết và nêu chức năng của chúng đối với tế bào.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 19 SGK Sinh học lớp 10:

Một số loại đường:

– Đường đơn: Ví dụ như:

+ Glucôzơ: cấu tạo đường đôi như saccarôzơ; cấu tạo nên đường đa như tinh bột.

+ Fructôzơ: cấu tạo nên đường đôi như saccarôzơ.

+ Galactôzơ: cấu tạo nên đường đôi như lactôzơ.

+ Ribôzơ: cấu tạo nên ribônucleôtit là thành phần của ARN.

+ Đeoxiribôzơ: cấu tạo nên nucleôtit là thành phần của ADN.

– Đường đôi: Ví dụ như mantôzơ, lactôzơ, saccarôzơ,… có chức năng cung cấp năng lượng, cấu tạo đường đa.

– Đường đa: Ví dụ như:

+ Tinh bột: dự trữ năng lượng ở thực vật.

+ Glicôgen: dự trữ năng lượng ở động vật.

+ Xenlulôzơ: cấu tạo thành tế bào thực vật.

BAIVIET.COM