Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 11 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 11 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 Trang 11 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau:

PHoa đỏHoa trắng
AAaa
PHoa đỏHoa trắng
Aaaa

– Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ?

– Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau đây:

Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng …… cần xác định ……. với những cá thể mang tính trạng ………. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp ……….., còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp…………

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 11 SGK Sinh học lớp 9:

– Để xác định kiểu gen mang tính trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

– Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp A

(BAIVIET.COM)