Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử  lớp 12:

Việt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử lớp 12:

Tình hình trong nước: Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế-xã hội.

Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã phải tiến hành đổi mới.

Thế giới:

– Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật trở thành xu thế thế giới.

– Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải tiến hành đổi mới.

 BAIVIET.COM