Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 trang 79 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 79 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 79 SGK Sinh học lớp 8:

– Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

– Các chất nào trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?

– Quá trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 79 SGK Sinh học lớp 8:

– Các chất trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là vitamin, nước và muối khoáng.

– Các chất trong thức ăn được biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá là gluxit, lipit, prôtêin.

– Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động sau:

+ Ăn.

+ Đẩy thức ăn trong ống tiêu hoá.

+ Tiêu hoá (tiết dịch tiêu hoá, biến dổi lí học, biến đổi hoá học).

+ Hấp thụ chất dinh dưỡng.

+ Thải phân.

BAIVIET.COM