Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 trang 69 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 69 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Đột biến số lượng  nhiễm sắc thể ( tiếp theo ).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 69 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Sự tương quan giữa mức bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở các cây nói trên như thế nào?

– Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường quá mắt thường qua những dấu hiệu nào?

– Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 69 SGK Sinh học lớp 9:

– Kích thước của cơ quan sinh dưỡng (tế bào xôma của cây rêu đa bội; thân, cành, lá của cây cà độc dược đa bội; củ cải đường đa bội) và cơ quan sinh sản (quả táo tứ bội) lớn hơn so với ở cây lưỡng bội.

– Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu: kích thước của các bộ phận trên cây đa bội lớn hơn cây lưỡng bội.

– Có thể khai thác các đặc điểm về “tăng kích thước của thân, lá, củ, quả” để tăng năng suất của những cây cần sử dụng các bộ phận này.

(BAIVIET.COM)