Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 141 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 141 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 141 SGK Lịch sử  lớp 11:

Nêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 141 SGK Lịch sử lớp 11:

Những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động.

– Chủ trương: Dùng bạo lực để giành độc lập.

– Sự kiện:

+ Năm 1904: thành lập Hội Duy tân, chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến.

+ Từ 1905 – 1908: Hội Duy tân tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh niên sang học tập ở Nhật.

+ Từ 9 – 1908: Nhật trục xuất những người Việt Nam yêu nước khỏi đất Nhật. Phong trào Đông Du tan rã.

+ Tháng 6 – 1912: Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội ở Quảng Châu (TQ), nhằm đánh Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng hòa Dân quốc Việt Nam…

+ 24 – 12 – 1913: Phan Bội Châu bị bắt ở Quảng Đông (TQ).

(BAIVIET.COM)