Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 4.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 7:

– Nguyễn Trãi đã có những đóng góp to lớn cho dân tộc, không chỉ khi Lê Lợi mới dấy binh khởi nghĩa mà cả khi nhà Lê đã thành lập, đất nước thái bình.

– Những đóng góp của ông không phải chỉ trên lĩnh vực quân sự, chính trị mà ông còn có đóng góp lớn cho nền văn hóa nước nhà với nhiều tác phẩm lớn về văn học, sử học, địa lí.

– Tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân của ông được toàn thể nhân dân biết đến. Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại.

BAIVIET.COM