Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X – XIV

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 102 SGK Lịch sử lớp 10:

Phật giáo có vị trí đặc biệt quan trọng và rất phổ biến. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, có lúc đã tham gia bàn việc nước. Vua, quan nhiều người theo đạo Phật.

(BAIVIET.COM)