Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 100 SGK Lịch sử lớp 7:

– Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. Trong vòng một thế kỉ, nhà Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên. “Khoa cử các đời thịnh nhất là đời vua Lê Thánh Tông. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”.

– Nhà nước sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công.

– Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

BAIVIET.COM