Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Quan sát bảng 7. Hãy vẽ một khung hình chữ nhật gồm hai dòng: Ở dòng trên, ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. Ở dòng dưới, ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Ở dòng dưới, ghi các tần số tương ứng dưới mỗi giá trị đó.

Giá trị9899100101102
Tần số441633

(BAIVIET.COM)