Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Ấn Độ.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Lịch sử  lớp 11:

Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Lịch sử lớp 11:

Sau khi chiếm đóng và cai quản Ấn Độ, thực dân Anh đa có những chính sách thống trị trên nhiều mặt:

– Về kinh tế:

+ Thực dân Anh mở rộng khai thác thuộc địa, vơ vét tài sản của nhân dân.

+ Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất nền công nghiệp Anh.

– Về chính trị – xã hội:

+ Thực dân Anh nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

+ Thực dân Anh tiến hành chính sách chia để trị, mua chuộc tầng lớp…

+ Tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị.

– Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

– Hệ quả:

→ Đời sống nhân dân bị bần cùng hóa

→ Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Ấn Độ với Thực dân Anh ngày càng sâu sắc.

(BAIVIET.COM)