Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 70 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 9:

– Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thống nhất phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản có đường lối cách mạng đúng đắn.

– Những quyết định của Hội nghị chứng tỏ Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

(BAIVIET.COM)