Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 trang 54 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 54 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Prôtêin.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 54 SGK Sinh học lớp 9:

Vì sao protein có tính đa dạng và đặc thù?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 54 SGK Sinh học lớp 9:

– Tính đặc thù của protein được thể hiện ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin.

– Sự sắp xếp theo những cách khách nhau của hơn 20 loại axit amin đã tạo ra tính đa dạng của protein.

(BAIVIET.COM)