Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 65 SGK Lịch sử  lớp 9:

Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 9:

– Phong trào đã mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu có sự liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương.

– Các phong trào đã phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập, tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng lần lượt ra đời.

(BAIVIET.COM)