Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 11:

Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 11:

– Ý nghĩa của phong trào Ngũ tứ đối với cách mạng Trung Quốc:

– Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX.

– Đánh dấu thời kì giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị và trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng. Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản được thành lập.

– Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

(BAIVIET.COM)