Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 50 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1:

Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 trang 50 SGK Toán 6 – Tập 1 - Lời giải

(BAIVIET.COM)