Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4:

Nêu những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống quân Mông – Nguyên của nhân dân nhà Trần?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 41 SGK Lịch sử lớp 4:

– Khi vua Trần hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay hòa, Trần Thủ Độ đã khảng khái trả lời: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

– Tại hội nghị Điện Diên Hồng, khi vua Trần hỏi nên đánh hay hòa, cả điện đồng thanh hô “Đánh”.

– Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ, có câu: “Sẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”.

– Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “Sát thát”.

(BAIVIET.COM)