Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 108 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 13: Bội và ước của một số nguyên.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 108 SGK Toán 6 – Tập 1:

Viết các số 6, -6 thành tích của hai số nguyên.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 108 SGK Toán 6 – Tập 1:

Ta có:

6 = 1 . 6 = 2 . 3 = (-1) . (-6) = (-2) . (-3)

– 6 = 1 . (-6) = (-1) . 6 = 2 . (-3) = (-2) . 3

(BAIVIET.COM)