Trả lời các câu hỏi ?

Câu hỏi 2: (Trang 102 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Trả lời các câu hỏi ? phần soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm trang 102 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời câu hỏi :

a) Hằng ngày, em viết bài bằng gì ?
b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì ?
c) Cá thở bằng gì ?

Trả lời:

a) Hằng ngày, em viết bài bằng gì ?

– Hằng ngày, em viết bài bằng bút mực.

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì ?

– Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c) Cá thở bằng gì ?

– Cá thở bằng mang.

(BAIVIET.COM)