Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau?

Câu hỏi 4 (Trang 167 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ trang 166 – 167 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Có mới nới…

b) Xấu gỗ, hơn… nước sơn.

c) Mạnh dùng sức… dùng mưu

Trả lời:

a) Có mới nới cũ.

b) Xấu gỗ, hơn tốt nước sơn.

c) Mạnh dùng sức, yếu dùng mưu.

(BAIVIET.COM)