Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống – Trang 97?

Câu hỏi 2 (Trang 97 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6 trang 97- 98  SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a. Một miếng khi đói bằng một gói khi…

b. Đoàn kết là sống, chia rẽ là….

c. Thắng không kiêu, …. không nản

d. Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm … rồi lại bay

e. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người …. nết còn hơn đẹp người.

Trả lời

a) Một miếng khi đói bằng một gói khi no.

b) Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

c) Thắng không kiêu, bại không nản.

d) Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như ong bướm đậu rồi lại bay.

e) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

(BAIVIET.COM)