Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 40 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy trang 38 – 40 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm từ ghép, từ láy chứa từng tiếng sau đây:

a) Ngay

b) Thẳng

c) Thật

Trả lời:

a) Ngay

– Từ ghép: ngay thẳng, ngay thật, ngay lưng, ngay lập tức,…

– Từ láy: ngay ngắn, ngay ngáy.

b) Thẳng

– Từ ghép: thăng tắp, thẳng tuột, thẳng đứng, thẳng tuột, thẳng tay,…

– Từ láy: thẳng thắn, thẳng thớm.

c) Thật

– Từ ghép: ngay thật, chân thật, thật lòng, thành thật,….

– Từ láy: thật thà.

(BAIVIET.COM)