Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây?

Câu hỏi 3 (Trang 47 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc trang 46 – 47 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Tìm tiếng có chứa uô hoặc ua thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

–  …. người như một.

– Chậm như ….

– Ngang như ….

– Cày sâu …. bẫm.

Trả lời:

– Muôn người như một: ý nói đoàn kết một lòng.

– Chậm như rùa: quá chậm chạp.

– Ngang như cua: tính gàn dở khó thuyết phục.

– Cày sâu cuốc bẫm: cần cù làm lụng trên đồng ruộng.

(BAIVIET.COM)