Tìm thêm những từ ngữ mà em biết có tác dụng giống như cụm từ vì vậy ở đoạn văn trên?

Câu hỏi 2 (Trang 97 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm thêm những từ ngữ mà em biết có tác dụng giống như cụm từ vì vậy ở đoạn văn trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối trang 97 – 99 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Những từ ngữ có tác dụng giống như quan hệ từ vì vậy ở đoạn văn trên là tuy nhiên, mặc dù, nhưng, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác…

(BAIVIET.COM)