Tìm thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc. M: phúc đức?

Câu hỏi 3 (Trang 147 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm thêm những từ ngữ chứa tiếng phúc. M: phúc đức? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc trang 146 – 147 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Phúc ấm, phúc đức, phúc hậu, phúc lộc, phúc lợi…

(BAIVIET.COM)