Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu?

Câu hỏi 1 (Trang 121 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nối những từ ngữ nào trong câu? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 – 122 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Trả lời:

Những quan hệ từ trong đoạn văn:

– “của” nối cái cày với người Hmông

– “bằng” nối bắp cày với gỗ tốt màu đen

– “như” nối vòng với hình cái cung

– “như” nối hùng dũng với một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận

(BAIVIET.COM)