Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A?

Giải câu 1 (Trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa, trang 73 – 74 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ chạy trong mỗi câu ở cột A:

A

B

(1) Bé chạy lon ton trên sân.a) Hoạt động của máy móc.
(2) Tàu chạy băng băng trên đường ray.b) Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến.
(3) Đồng hồ chạy đúng giờ.c) Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.
(4) Dân làng khẩn trương chạy lũ.d) Sự di chuyển nhanh bằng chân.

Trả lời:

1.d – Bé chạy lon ton: Sự di chuyển nhanh bằng chân.

2.c – Tàu chạy băng băng trên đường ray: Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông.

3.a – Đồng hồ chạy đúng giờ: Hoạt động của máy móc.

4.b – Dân làng khẩn trương chạy lũ: Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến.

(BAIVIET.COM)