Tìm những từ ngữ có chứa các tiếng theo yêu cầu dưới đây?

Giải câu 2 (Trang 86 – 87 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những từ ngữ có chứa các tiếng theo yêu cầu dưới đây? Phần soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà, trang 86 – 87 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu l và n. Hãy tìm những từ ngữ có các tiếng đó.

la

lẻ

lo

lở

na

nẻ

no

nở

M: la hét / nết na

b) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ có các tiếng đó.

man

vần

buôn

vươn

mang

vắng

buông

vương

M: lan man / mang vác

Trả lời:

a)

la: la lối, con la, la bàn,…

na: quả na, na ná,…

lẻ: lẻ loi, tiền lẻ, lẻ tẻ,…

nẻ: nứt nẻ, nẻ mặt, nẻ toác,…

lo: lo lắng, lo nghĩ, lo sợ…

no: ăn no, no nê,…

lở: đất lở, lở loét, lở mồm,…

nở: hoa nở, nở mặt,…

b)

man: miên man, khai man,…

mang: mang vác, con mang,…

vần: vần thơ, đánh vần,…

vầng: vầng trán, vầng trăng,…

buôn: buôn bán, buôn làng,…

buông: buông màn, buông xuôi,…

vươn: vươn lên, vươn người,…

vương: vương vấn, vương tơ,…

(BAIVIET.COM)