Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im, iêp hay ip?

Câu hỏi 2c (Trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im, iêp hay ip? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây trang 154 – 156 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

– Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im

chiêmliêm
chimlim

M: thanh liêm/gỗ lim

– Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip

diếpkiếp
dípkíp

M: rau diếp/buồn ngủ díp mắt

Trả lời:

chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

– chim gáy

– rau diếp

– dao díp, díp mắt

– thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

– tủ lim, lòng lim dạ đá

* số kiếp, kiếp người

– kíp nổ, cần kíp

(BAIVIET.COM)